MONZA RALLY SHOW, Monza 29.11.2014

Foto FAUSTO MATTEI